The Polish Scouting and Guiding Association

The Polish Scouting and Guiding Association

Władze Hufca

 

Według ustaleń Zjazdu Hufca z dnia 2015.10.29:

Skład Komendy Hufca:

 • komendant: hm. Wojciech Zygmański
 • z-ca komendanta: hm. Romana Górna
 • skarbnik: hm. Anna Synoradzka
 • członek komendy: phm. Przemysław Singer
 
Skład Komisji Rewizyjnej Hufca:
 • przewodniczący: phm. Bartosz Kurkowski
 • zastępca: hm. Maria Tysler
 • członek: pwd. Aneta Bolałek

 

W myśl § 35 Statutu Związku Harcerstwa Polskiego - Zjazd Hufca, jako najwyższa władza hufca - który odbył się 29 października 2015 roku, wybrał na czteroletnią kadencję: Komendanta Hufca wraz z Komendą Hufca oraz Komisję Rewizyjną. Sądu Harcerskiego na Zjeździe Hufca nie wybrano.

§ 52 do § 55 Statutu ZHP jasno określają przydział obowiązków dla poszczególnych władz hufca.

Komenda hufca:

 1. określa organizację i regulamin pracy komendy hufca,
 2. buduje wspólnotę instruktorską oraz wspólnotę podstawowych jednostek organizacyjnych,
 3. przyjmuje plan pracy hufca, w tym plan kształcenia, oraz ocenia jego realizację,
 4. zatwierdza budżet hufca oraz przyjmuje sprawozdanie z jego realizacji,
 5. tworzy warunki do realizacji programu rozwoju hufca,
 6. wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracę gromad, drużyn i innych jednostek hufca oraz ocenia ich działalność,
 7. koordynuje działalność ruchu przyjaciół harcerstwa na terenie hufca,
 8. podejmuje uchwały w innych sprawach, wniesionych przez członków komendy,
 9. wykonuje inne zadania określone przez Zjazd ZHP, władze naczelne i władze chorągwi.

Komendant hufca:

 1. kieruje pracą komendy hufca,
 2. kieruje bieżącą działalnością hufca,
 3. reprezentuje hufiec,
 4. wydaje rozkazy,
 5. prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca.

Komisja rewizyjna hufca jest organem kontrolnym hufca, odpowiedzialnym przed zjazdem hufca.

Komisja rewizyjna hufca:

 1. czuwa nad zgodnością działania komendy hufca i komendanta oraz jednostek organizacyjnych hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa,
 2. sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych i władz hufca pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości,
 3. ocenia realizację programu rozwoju hufca,
 4. przedstawia komendzie hufca informacje, zalecenia i wnioski,
 5. przedstawia zjazdowi hufca sprawozdanie ze swej działalności,
 6. przedstawia zjazdowi hufca ocenę działalności wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca,
 7. wykonuje zadania kontrolne zlecone przez komisje rewizyjne wyższego stopnia.


Sąd Harcerski:

 1. Sąd harcerski hufca rozpatruje sprawy naruszenia Statutu, uchwał lub decyzji władz ZHP przez starszyznę, instruktorów i kadrę, z wyłączeniem członków władz hufca, oraz sprawy odwoławcze i sporne dotyczące członkostwa instruktorów.
 2. Jeżeli zjazd hufca nie dokona wyboru sądu harcerskiego hufca, sądem właściwym dla osób mających przydział służbowy do tego hufca jest sąd harcerski chorągwi.
 3. Sąd harcerski hufca liczy co najmniej 3 członków.
 
Joomla Templates: by JoomlaShack